News & Events

2ND OCT Gandhijayathi 2020 - Invitation to collaborateMore+

17 SEP Hydrabad Krt 2020 - Invitation to collaborateMore+

5TH SEP Teacher day 2020 - Invitation to collaborateMore+

15th Agust-2020 Independence day photos - Invitation to collaborateMore+

5th june 2020 Environmental day - Invitation to collaborateMore+

Class 10 Farewel Function Photos-2020 - Invitation to collaborateMore+

Annual Sports Day 2019-2020More+

Republic Day 2020More+

School Day 2019-20More+

Modi SpeechMore+

Independence day photos 2019 - Invitation to collaborateMore+

St. Ignatius Loyola 2019 - Invitation to collaborateMore+

Quiz CompilationMore+

Inauguration of new academic year and world environment day celebrationMore+

Republic DayMore+

Decennial Celebration 2018 - 19More+

Spooethi, Inter - School Volley Ball & Kabaddi SportsMore+

Hejje, Inter - School Folk Dance CompetitionMore+

Children's Day CelebrationMore+

Cultural Day CelebrationMore+

Kannada Rajyotsava 1st November 2018More+

Teachers' Day Celebration on 5th September 2018More+

Independence Day 15th August 2018More+

Ignatius Feast 31st July 2018More+

Students' Council Members Oath Taking Ceremony & Inauguration of ClubsMore+

Environment DayMore+

Inauguration of New Academic YearMore+

¹ © J¸ï E AiÀÄ°è gÉhÄëAiÀÄgï ±Á¯ÉUÉ ±Éà 100 ¥sÀ°vÁA±À
ªÀiÁ¤é: E°è£À ¯ÉÆAiÉÆî ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ gÉhÄëAiÀÄgï ¥ËæqsÀ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¹ © J¸ï E 10 £ÉÃAiÀÄ vÀgÀUÀwAiÀÄ°è ¸ÀvÀvÀ 6£ÉÃAiÀÄ ªÀµÀð ±Éà 100 ¥sÀ°vÁA±À vÀgÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀA¸ÉÜUÉ QÃwðAiÀÄ£ÀÄß vÀA¢zÁÝgÉ. ºÀ½îUÁr£À gÉÊvÁ¦ PÀÄlÄA§UÀ½UÉ ¸ÉÃjzÀ F ±Á¯ÉAiÀÄ §ºÀÄvÉÃPÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÀvÀvÀ ¥Àj±ÀæªÀÄ ºÁUÀÆ DvÀ䫱Áé¸ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ F UÀÄgÀÄvÀgÀ ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrvÉÆÃjzÁÝgÉ. ¥ÀjÃPÉë ºÁdgÁzÀ J¯Áè ªÀÄPÀ̼ÀÆ ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉðAiÀÄ°è ¥Á¸ÁUÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ §zÀ¯ÁzÀ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À ¥ÀzÀÞwAiÀÄ°èAiÀÄÆ PÀÆqÀ EAxÀ ¸ÁzsÀ£É ªÀiÁrgÀĪÀÅzÀÄ ¥Á®PÀgÀÄ ºÁUÀÆ DqÀ½vÀ ªÀÄAqÀ½AiÀÄ ±ÁèWÀ£ÉUÉ ¥ÁvÀæªÁVzÉ. ¸ÀàAzÀ£Á (81.8%), ²j±Á J£ï(81.8%), ¤zÁ ªÉĺÉPï(80.4%), AiÀÄ®èªÀÄä(79.4%), AiÀıÀªÀAvÀ (79.4%) JA§ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ CvÀÄåvÀÛªÀÄ CAPÀ UÀ½¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄgÉ¢zÁÝgÉ. «zÁåyðUÀ¼À F ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¯ÉÆÃAiÉÆî ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÁzÀ ¥sÁ.CgÀÄuï ®Æ¬Ä¸ï, ¥ÁæZÁAiÀÄðgÁzÀ ¥sÁ. eÁ£ï PÁæ¸ÁÛ, ¤PÀl¥ÀƪÀð ¥ÁæZÁAiÀÄðgÁzÀ ¥sÁ.fêÀ£ï ¥Àæ¨sÀÄ, ¤zÉÃð±ÀPÀgÁzÀ ¥sÁ.
More+Inter House Sports MeetMore+

Kannada Rajyotsava 2017More+

Gandhi Jayanthi


More+
St.Ignatius' Feast held on 31th July 2017More+

New Office Bearers of the School Cabinet - 2017-18
SPL - B.R.Tarun Kumar Class IX
ASPL - Carmeline Class IX
Health Leaders - Sachin Kumar Class IX, Vedashilpa Class IX
Cultural Leaders - Sandeep L Class IX, Anitha Class IX
Cleanliness Leaders - Shivakumar D Class IX, Princia Rego Class IX
Notice Board Leaders - Keshav Class IX, Laxmi Class VI
NewsPaper Leaders - Yankamma Class VIII, Sumanth Reddy Class IX
More+School DayMore+

Heath Mount School Students Interaction with our School StudentsMore+

Inter Jesuit Schools Sports Meet 2017More+

Republic DayMore+

Report of Constitutions Day
On 26th of November in our school we observed the constitutions Day. During the assembly the Social Science Club incharge Ms.Poornima gave the summary of Constitutions and its importance. Principal Fr.Jeevan Prabhu addressed the assembly and explained the history of our constitution and rights. The student council member Sunitha Bellakonda and Prakash of class IX read the constitutional fundamental rights. Shivapushpa & Dattatreya of class IX explained the value of fundamental duties. Students of class VIII and X led all the schoolmates in procession with the slogan holdings. Finally when procession reached back to the stage Steven Suprith of class IX read the Preamble of the Constitutions and Oath was taken, administrated by the senior most teacher Fr.Maxim Rasquinha...
More+Children's DayMore+

Karnataka Rajyotsava
The Karnataka Rajyotsava was celebrated in a grand scale. Dr. Basavaprabhu Patil was the guest of honour. He is presently the President of District Kannada Sahitya Parishat, Raichur.
Students sang many patriotic songs and songs describing Kannada land and culture. Frs. Arun Luis, the superior of Loyola Institutions, Maxim Rasquinha, the veteran teacher, Royston Madtha, the Principal of Loyola PU and Degree College and Jeevan Prabhu, Principal of Xavier CBSE school were present.
More+
Teachers DayMore+